Archiwa miesięczne: Czerwiec 2015

Apel kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, które to placówki z powodu decyzji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Pełnomocnika ds. Niepełnosprawnych znalazły się w dramatycznej sytuacji finansowej. Grozi to upadkiem tych placówek. Jeżeli apel ten pozostanie bez odpowiedzi, to zapowiadany jest protest ogólnopolski.

Apel

Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej zwracają się z prośbą o poparcie naszych starań o zmianę algorytmu finansowania naszych instytucji.

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki powołane w 1991 roku w celu rehabilitacji społecznej, a od 1997 roku także rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zasady ich działania reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127 , z późn. zm. ) i Rozporządzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63 ). Oba te akty prawne pozwalają w sposób należyty, ciągły, planowy i adekwatny do potrzeb realizować zawarte w nich cele.

Obecnie w naszym kraju działa prawie 700 WTZ i obejmują codzienną opieką ponad 24 tysiące osób niepełnosprawnych i ich rodziny. Placówki te znakomicie realizują swoje cele. Posiadają odpowiednią bazę lokalową oraz odpowiednią kadrę wykwalifikowanych pracowników. Na co dzień obok realizacji terapii zajęciowej prowadzą szereg zajęć z zakresu rehabilitacji społecznej przyczyniając się do usamodzielnienia swoich podopiecznych . Część z nich z sukcesem podejmuje pracę zawodową. Staramy się w tym pomóc odpowiednio zrehabilitowanym uczestnikom. Wobec trudnej sytuacji na rynku pracy nie jest to łatwe zadanie. Bardzo często jednak nasi podopieczni działają charytatywnie w swoich środowiskach- roznoszą ulotki, porządkują tereny zielone, wspomagają dozorców. Uczą się w ten sposób pracy, a ludzie zdrowi widzą ich możliwości i zaangażowanie.
Zatrudnieni w WTZ pracownicy są dla uczestników i ich rodzin wielkim wsparciem. Pielęgniarka – to niejednokrotnie „ pierwsza pomoc medyczna”, fizjoterapeuta –prowadzi stałą rehabilitację ruchową, psycholog- to nie tylko terapia, ale i pomoc dla całej rodziny, itd.

To w warsztatach odbywają się fachowe kursy, szkolenia i pogadanki dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin z zakresu: psychologii, dbania o zdrowie, dietetyki, obsługi Internetu czy porad prawnych. To tu odbywają się m.in. zajęcia z preorientacji zawodowej. W wielu środowiskach pracownicy warsztatów wspierają lub zastępują w ten sposób wiele instytucji.

Od początku swojego działania WTZ miały i mają nadal duży wpływ na całe środowiska – wsie, gminy czy dzielnice miast. To te placówki wypracowały inne spojrzenie na osoby niepełnosprawne w społeczeństwie. Poprzez realizację zadań rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawne uczestniczą w życiu swoich środowisk: chodzą do kina, kawiarni, na msze święte i do teatru. Korzystają z urzędów i instytucji handlowych. Nie sposób pominąć ogromnej roli WTZ w rozwoju kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych. To tu na co dzień ćwiczy większość członków Olimpiad Specjalnych i para olimpijczyków, z których jesteśmy tacy dumni. Ich sukcesy to wytrwała praca fizjoterapeutów i wolontariuszy działających przy naszych placówkach. Sport to także rekreacja- wyjazdy i wycieczki, które warsztaty zapewniają swoim podopiecznym, aby mogli odpocząć, a przede wszystkim wiele poznać i nauczyć się. Warsztaty to także pierwsze ogniwo w rozwiązywaniu indywidualnych problemów rodzin swoich podopiecznych. To my pracownicy zauważamy i pomagamy rozwiązać np. problem przemocy w rodzinach, molestowanie seksualne, trudna sytuację bytową. To my wskazujemy możliwości skorzystania m.in. z projektów, turnusów rehabilitacyjnych, pomocy żywnościowej itp.

Środowiska WTZ to ludzie bardzo zaangażowani w swoje działania i co zasługuje na uwagę wspierające się w swej pracy. W całym kraju organizuje się wiele wspólnych działań – spotkań integracyjnych, konkursów, zawodów, wystaw. Pracownicy WTZ angażują w te działania nie tylko społeczności lokalne, ale i ludzi znanych i cenionych jak artyści czy sportowcy.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przez lata pracy w znakomity sposób poprzez swoje działania przyczyniły się do likwidacji negatywnych zjawisk, jakimi są izolacja i wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

Niestety, pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację finansową, w której obecnie znalazły się WTZ. Jest to skutkiem zastoju waloryzacji kwot przeznaczonych na działalność naszych placówek.

Środki finansowe na działalność WTZ określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r., a ostatnia jego nowelizacja weszła w życie 01.01.2009 roku. Od tego czasu przyjęta wtedy kwota nie była zmieniana. Obecnie, po upływie 6 lat nie jest ona wartością odpowiadającą rzeczywiście ponoszonym kosztom.
– Koszty płacy minimalnej brutto wzrosła w omawianym okresie obligatoryjnie o ponad 37 % / z 1276,- na 1750,-/. W skutek tego musimy ograniczać zatrudnienie bo nie jesteśmy w stanie wypłacać nawet minimalnych wynagrodzeń. Tracimy wykwalifikowanych, dobrze wykształconych i doświadczonych pracowników, a tym samym obniżamy osobom niepełnosprawnym poziom rehabilitacji.
-Przez 6 lat wzrosła cena paliwa, materiałów i usług o około 20 %. Z trudem zapewniamy więc naszym podopiecznym odpowiednie warunki do codziennego funkcjonowania.

Nie chcemy i nie powinniśmy obniżać poziomu naszej pracy i doprowadzać do regresu osiągniętych przez lata celów.

Nie wolno nam niszczyć takiego dorobku jakimi są dla osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej i doprowadzać do ich degradacji.

Prosimy o zwiększenie „ kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej”, a także o zapis w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z dnia 27 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127 , z późn. zm.), aby kwota ta była rewaloryzowana w każdym roku.

Nadmieniamy, że nasze prośby skierowane w tej sprawie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozostały bez odpowiedzi.

do wiadomości:

– Prezydent RP Bronisław Komorowski
– Minister Finansów
– Sekretarz stanu ds. Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP
– Rzecznik Praw Obywatelskich
– Marszałek Senatu RP
– Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w Senacie RP
– Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie RP
– Marszałek Sejmu RP
– Prezes Rady Ministrów
– Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
– Prezes Prawa i Sprawiedliwości
– Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

Reklamy