Cele

Celem Stowarzyszenia jest:

– Roztaczanie specjalistycznej opieki nad osobami upośledzonymi  umysłowo,

–  Prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej  w społeczeństwie,

– Pomoc w prowadzeniu opieki duszpasterskiej wśród osób upośledzonych umysłowo

– Popularyzacja  integracji osoby upośledzonej umysłowo w społeczeństwie,

– Ochrona praw osoby upośledzonej umysłowo oraz jej rodziny,

– Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom  osób upośledzonych umysłowo,

– Organizowanie grup samopomocowych wśród rodzin osób specjalnej troski.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Upowszechnianie wiedzy  o osobie upośledzonej umysłowo,

Organizowanie różnych form  integracji tak wewnątrz rodzin osób specjalnej troski
jak i ze społeczeństwem przede wszystkim  poprzez: wycieczki, wypoczynek letni
i zimowy, imprezy okolicznościowe dla całych rodzin,

Okresowe spotkania integracyjne środowiska,

Rozwijanie form życia religijnego we wspólnotach rodzin specjalnej troski,

Wspólnotowe przeżywanie świąt i tradycji katolickich,

Współdziałanie z władzami, instytucjami i innymi organizacjami mającymi na celu
dobro osoby upośledzonej umysłowo,

Inne działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.

Reklamy