Misja i Cel

   Człowiek czuje się dowartościowany wtedy, kiedy ma możliwość praktycznej działalności i aktywności oraz, gdy może wykazać się swoimi wiadomościami i umiejętnościami. Wykonywane zajęcia umożliwiają nam spełnić swoje marzenia. Przecież marzenia są nieodłącznym pragnieniem realizacji każdego z nas. Osoby niepełnosprawne też marzą. Pragną być akceptowane i uczestniczyć w życiu publicznym, pragną normalności.
W tych pragnieniach może im pomóc terapia. Terapia ma na celu ogólne usprawnianie, rozwój umiejętności z zakresu życia codziennego, opanowania czynności przysposabiających do pracy oraz rozwijanie czynności zawodowych, które w przyszłości mogą umożliwić podjęcie pracy. To wszystko może zapewnić im terapia zajęciowa w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Umożliwia on w dużym stopniu przezwyciężenie problemów i likwidowanie barier, które uniemożliwiają pełnowartościowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w rodzinie i społeczeństwie.

   Warsztat obejmuje rehabilitacją osoby niepełnosprawne, upośledzone intelektualnie w stopniu  umiarkowanym i znacznym – posiadającym dodatkowe zaburzenia: motoryki, uszkodzenia zmysłu wzroku, częściowo słuchu,   w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy, a które zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie
terapii zajęciowej w WTZ.

Specyficzne trudności dotyczą precyzji i szybkości ruchów, zwolnienia procesów spostrzegania i znacznym zawężeniu jego zakresu jak również braku podzielności uwagi, co powoduje trudności w wykonywaniu zadań wymagających zwrócenia uwagi na kilka czynności jednocześnie.  Zaburzone są również procesy mowy i myślenia. Myślenie ma charakter konkretno-obrazowy  i sytuacyjny. Charakterystyczny jest brak samodzielności i inicjatywy w działaniu. Osoby te posiadają jednakże jednokierunkowe uzdolnienia manualne, zdolności do rysunków czy muzyki.

Społeczna reakcja na odmienność wyrażająca się w izolowaniu lub nadmiernym kontrolowaniu i ochranianiu, albo też odrzuceniu, stanowią przeszkodę w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja ma na celu zastosowanie mechanizmów kompensacji, odblokowywanie potencjału rozwojowego, wzmacnianie słabych ogniw, usprawnianie gorzej rozwiniętych funkcji, uruchamianie pozaintelektualnych mechanizmów funkcjonowania społecznego.
Nie zachodzi konieczność traktowania upośledzonych jako ciężaru społeczności, jeśli zapewni się im warunki umożliwiające rehabilitację,
a tym samym pomoże w adaptacji w społeczeństwie.

Plan działania Warsztatów Terapii Zajęciowej obejmuje oddziaływanie terapeutyczne mające na celu rehabilitację zmierzającą do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej sprawności psychofizycznych, przystosowania i funkcjonowania społecznego,
jak również opanowania czynności przysposabiających do pracy, rozwijaniu podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego. Rehabilitacja każdego uczestnika Warsztatu realizowana jest w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji, które opracowane są po zatwierdzeniu uczestnika do WTZ.

Główny nacisk w terapii położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone
w pracowniach. Programy dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i przeplatane z rehabilitacją leczniczą i społeczną. Organizowane są również zajęcia dodatkowe z zakresu sportu, kultury, turystyki i wypoczynku. Uczestnicy WTZ nie ponoszą żadnych kosztów. Mają zapewnioną bezpłatną opiekę specjalistyczną i rehabilitację. Ważnym elementem jest prowadzony trening ekonomiczny.
Wprowadza to dodatkowy element samodzielności finansowej.
Wielu naszych podopiecznych po raz pierwszy otrzymuje własne pieniądze, traktując je jako samodzielnie zarobione, a poprzez „trening ekonomiczny” uczy się jak należy nimi dysponować.  Stała ocena uczestników
i prowadzone raz na kwartał weryfikacje, umożliwiają zmiany
w indywidualnym toku terapii.

Oprócz zajęć w pracowniach prowadzona jest rehabilitacja ruchowa
i socjoterapia.

       W pracy terapeutycznej nie można pominąć rodziny uczestnika Warsztatu. To przecież wśród najbliższych spędza on znaczną część swojego czasu. Niejednokrotnie rodzina wymaga szczególnego wsparcia, dlatego staramy się włączyć członków rodziny w różne działania. Tradycją stały się  już wspólne  spotkania świąteczne, coroczny „Dzień Rodziny”. Rodzice i opiekunowie mogą również uczestniczyć w spotkaniach
z psychologiem i prawnikiem, oraz innymi specjalistami którzy pomagają  rozwiązywać sytuacje trudne i problemowe.

Celem Warsztatu jest edukacja społeczna i uświadomienie „kim są i jakie mają potrzeby osoby niepełnosprawne”? – jest to przecież warunek integracji. Realizacja tych założeń jest możliwa przez aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej- kiermasze, wystawy, spotkania integracyjne.

 

Reklamy